Vad är ekosystemtjänster och varför är de viktiga?

Juridik

Vad är ekosystemtjänster och varför är de viktiga?

Ekosystemtjänster är de förmåner som människan får från naturen och dess egen självreglering. Dessa tjänster omfattar allt från pollinering av grödor och översvämningsskydd till rening av vatten och luft, jordförbättring och biologisk mångfald. Dessa tjänster utförs av naturen utan kostnad, men de är oundvikligen kopplade till människans välfärd och livskvalitet.

Ekosystemtjänster kan delas in i fyra huvudkategorier: regleringstjänster, produktions- och försörjningstjänster, kulturella tjänster och stödjande tjänster. Regleringstjänster syftar till att reglera det naturliga systemet och dess funktioner, exempelvis genom att minska luftföroreningar eller kontrollera skadedjur. Produktions- och försörjningstjänster omfattar ekosystemens roll i att producera varor som mat, vatten, mediciner, trävaror och energi. Kulturella tjänster har att göra med människors emotionella bindning till naturen, exempelvis i form av rekreation och turism. Slutligen omfattar stödjande tjänster de processer som håller ekosystemen fungerande, exempelvis fotosyntes och kvävefixering.

Ekosystemtjänster är avgörande för människans överlevnad. Tjänsterna som utförs av ekosystemen bidrar direkt till vår försörjning och livsmedelsproduktion, samt till vår fysiska och psykiska hälsa genom tillgången till rent vatten och rena luft. Ekosystemtjänster är också en avgörande faktor för att skydda vår miljö och hålla vårt jordbruk och andra industriella verksamheter hållbara.

En av de mest grundläggande ekosystemtjänsterna är pollinering. Flera ekosystemtjänster är beroende av pollinering, som direkta försörjningstjänster såsom grödor och frukt, samt indirekta tjänster såsom förbättrad jordbrukshållning genom förhöjning av värmenivån för markerna och deltagande i kvävefixeringen. Fruktträd, grönsaker och spannmål utgör de flesta av de grödor som behöver pollineras medan andra växter som vilda växter, fodergrödor och många grönsaker också är beroende av pollinerare.

Ekosystemtjänster är dock hotade på grund av människans påverkan. Klimatförändringar, habitatförlust och biologisk mångfaldsförlust är bara några av de hot som dagens ekosystem står inför. Även om människor har börjat inse betydelsen av ekosystemtjänster och vidtagit åtgärder för att skydda dem, kommer det att krävas långsiktiga insatser för att bevara och stärka dessa tjänster för framtiden.

Sammanfattningsvis kan vi sammanfatta att ekosystemtjänster innebär de förmåner som människan får från naturen och dess egen självreglering. Dessa tjänster är mycket viktiga för vår välfärd och livskvalitet och kan delas in i fyra huvudkategorier: regleringstjänster, produktions- och försörjningstjänster, kulturella tjänster och stödjande tjänster. Även om ekosystemtjänster hotas av människans påverkan är det viktigt för oss att arbeta för att skydda och bevara dem för framtiden.